Nieuwe tijden, Nieuwe ideeën,  Nieuwe mogelijkheden voor iedereen

(C) 2020  ICP-move vzw - Elstrekenweg 82 B-3520 Zonhoven


English - Nederlands

Mail: Eric@icp-move.com Home Waar vindt U ons? Over ons Materiaal Agenda Sociale media Sponsors Onze visie

Introductie:

ICP-move.

Betekenis: Inclusive Color Picture-Move.


Achtergrond: de basisgedachte van ICP-Move is gebaseerd op de G-karate methodologie van Eric Bortels, waarbij karate werd omgevormd tot een toegankelijke sport, op maat voor iedereen, al dan niet met een beperking. Aan de grondslag ligt de insteek dat deze sport voor iedereen toegankelijk is. Het uiteindelijke resultaat is een internationaal gevolgde werkwijze, met een eigen wedstrijdsysteem.


Basis: Karate als basis blijkt een goed middel te zijn, omdat bij de achterliggende aanpak ademhaling, beweging, coördinatie en het cognitieve aspect aan elkaar gekoppeld worden. Eric Bortels heeft dit eerder al verder uitgewerkt tot een specifieke aanpak van G-karate en vervolgens, met de nodige creativiteit, verder opgenomen in de uitwerking van ICP-move. D.m.v. kleuren en pictogrammen en de nodige creativiteit kan zo ingang gevonden worden bij de meeste personen (met een beperking). Voor wie? Na meer dan 10 jaren ervaring en een continu verder ontwikkelen van de aanpak, kan duidelijk gesteld worden dat de ontwikkelde methodiek op basis van pictogrammen & kleuren toegankelijk is voor een breed spectrum aan doelgroepen. Hierbij denken we aan: autisme spectrum stoornis, verstandelijke beperking, fysieke beperking, visuele beperking, psychische problemen, revalidatie, in leeftijd van kleuters tot bejaarden, … Vandaar de volgende stap, het uitbreiden van de aanpak binnen ICP-move en het uitdragen van dit gedachtengoed naar een breder publiek. Deze methodiek kan nu aangeboden en onderwezen worden als een algemene vorming en bewegingsmethodiek waarop iedere G-sport kan geënt worden. Bovendien sluit dit niet uit dat vanuit ICP-move nieuwe G-sporten ontwikkeld kunnen worden.

Doelstelling: Per slot van rekening is het aanbod om te sporten voor vele personen met een beperking nog steeds te klein en is de uitdaging soms niet groot genoeg. ICP-Move wil hierop een antwoord bieden. Begrippen als duurzaamheid, zingeving, sociale acceptatie en “anyone can move” zijn dan ook de kernbegrippen van ICP-Move.


Hoe gaan we tewerk?


Algemeen gesteld volgen geïnteresseerde(n) (trainers), coaches, … een basisopleiding, waarbij de ICP-Move methodiek d.m.v. theorie & praktijklessen aangeleerd wordt.


De ICP-Move basismethodiek wordt in scholen als een algemene basis bewegingsleer geïntroduceerd, die een meerwaarde is en toegankelijk is voor een breed doelpubliek. Coaches worden specifiek hiervoor opgeleid. Met kennis van de ICP-Move basismethodiek kan er vervolgens een koppeling gebeuren naar andere sporten, hetgeen het sportieve draagvlak in de school vergroot.


Daarnaast wordt de methodiek ook aangeleerd aan trainers van verschillende sportclubs die de uitdaging willen aangaan, want via sporten kan inclusie en sociale acceptatie gemakkelijker gerealiseerd worden. Het voordeel is dat de drempel om toe te treden tot een sportclub veel kleiner wordt, dankzij de uniformiteit en herkenbaarheid van de aanpak, zodra dit breed uitgedragen wordt. Het wijd verspreide gebruik van de methodiek bevordert bovendien de slaagkansen van de relatie trainer-student.De opleiding geeft de trainer ook de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in een brede doelgroep. Hij of zij wordt aangeleerd om bv.  tijdens een eerste korte persoonlijke ontmoeting enkele kleine testjes te doen, om zo de gradatie te bepalen in hoeverre dat de keuze-sport kan geïmplementeerd worden.

De trainer kan zo beslissen of hij of zij de basismethodiek aanhoudt, of dat inclusie of zelfs integratie een optie is.


‘Door de ontwikkeling van ICP-move hoop ik, samen met eenieder die deze aanpak volgt, mijn steentje bij te dragen tot een betere en meer begrijpende wereld, waar iedereen kansen krijgt.’ Eric Bortels, grondlegger ICP-move